ADAPTACIÓ A LA LLEI (LOPD)

Español

ROCA Informàtica realitza totes les funcions necessàries per que l'Empresa o Autònom s'adaptin i compleixin amb la llei de Protecció de Dades Personals (LOPD), sense necessitat de coneixements legals específics, ni els suposi cap complexitat en el seu treball habitual. 


- Revisió dels fitxers utilitzats i identificació dels que estan afectats per la llei.

- Identificació del Nivell de Seguretat que els correspon.

- Inscripció dels fitxers a les agències de protecció de dades que corresponguin.

- Redacció del Document de Seguretat, d'acord amb el reglament vigent.

- Assessorament en la redacció de contractes amb qui es cedeixin dades personals.

- Redacció de Clàusules Informatives necessàries.

Formació al personal de l'empresa en el compliment d'aquestes lleis i normatives.

ROCA Informàtica també realitza les Auditories bianuals exigides per la Llei de Protecció de Dades, per verificar el correcte compliment de dita llei.